kredyt konsolidacyjny

Połącz mądrze swoje swoje kredyty w jedną, niską ratę!
 • atrakcyjne oprocentowanie już od 9%
 • możliwość uzyskania dodatkowej gotówki
 • kwota kredytu od 2000 zł do 150 000 zł
 • możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu nawet do 8 lat
 • możliwość konsolidacji zobowiązań kredytowych Współmałżonka
 • minimum formalności
 • dostępne ubezpieczenia kredytu od: 
  • śmierci i trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie podstawowe
  • utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów) – ubezpieczenie dodatkowe
 • sprawdź porady eksperckie dotyczące kredytów w sekcji doradzamy
 • eurobank wspiera akcję Dokumenty Zastrzeżone organizowaną przez Związków Banków Polskich

  Więcej informacji na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl.

9% jest minimalną wysokością nominalnego oprocentowania kredytu, dostępną dla Klientów nie posiadających dotychczas zobowiązań kredytowych w Banku, zaciągających kredytów w wysokości co najmniej 30.000zł netto (kwota netto rozumiana jako całkowita kwota kredytu), korzystających z ubezpieczenia kredytu w wariancie rozszerzonym, czyli na wypadek śmierci / trwałego inwalidztwa oraz utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów). Ostateczne oprocentowanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny wnioskodawcy oraz od wyniku badania jego zdolności kredytowej.
RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.03.2014r. przy całkowitej kwocie kredytu 22 800 zł dla 68 miesięcy spłat bez prowizji i opłaty przygotowawczej, z oprocentowaniem 15,10% wynosi 26,07%. RRSO uwzględnia ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci / trwałego inwalidztwa (łączny koszt: 3 482,14 zł). Rata miesięczna kredytu wynosi  608,16 zł a całkowita kwota do zapłaty: 41354,63zł.
Szczegóły oferty, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje, zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz lista honorowanych przez Bank dokumentów potwierdzających otrzymywany dochód są dostępne na www.eurobank.pl i w placówkach Banku.

Get Adobe Flash playerTen serwis wymaga
dodatku Adobe Flash
pobierz


Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty kredytowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
9% jest minimalną wysokością nominalnego oprocentowania kredytu, dostępną dla Klientów nie posiadających dotychczas zobowiązań kredytowych w Banku, zaciągających kredytów w wysokości co najmniej 30.000zł netto (kwota netto rozumiana jako całkowita kwota kredytu), korzystających z ubezpieczenia kredytu w wariancie rozszerzonym, czyli na wypadek śmierci / trwałego inwalidztwa oraz utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów). Ostateczne oprocentowanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny wnioskodawcy oraz od wyniku badania jego zdolności kredytowej.
RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.03.2014r. przy całkowitej kwocie kredytu 22 800 zł dla 68 miesięcy spłat bez prowizji i opłaty przygotowawczej, z oprocentowaniem 15,10% wynosi 26,07%. RRSO uwzględnia ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci / trwałego inwalidztwa (łączny koszt: 3 482,14 zł). Rata miesięczna kredytu wynosi 608,16 zł a całkowita kwota do zapłaty: 41354,63zł.
Szczegóły oferty, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje, zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz lista honorowanych przez Bank dokumentów potwierdzających otrzymywany dochód są dostępne na www.eurobank.pl i w placówkach Banku.


opłaty
Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy odpisu umowy pożyczki/kredytu 50 zł
Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Pożyczki/Kredytu i przebiegu spłaty 50 zł
Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy: duplikatu dokumentacji kredytowej, zgody lub upoważnienia związanego z użytkowaniem Pojazdu stanowiącego Zabezpieczenie spłaty Pożyczki/Kredytu 30 zł
Opłata za Wakacje Kredytowe 9,50 zł
Prowizja za restrukturyzację Pożyczki/Kredytu 0,5% kapitału pozostałego do spłaty,
nie mniej niż 20,00 zł
Prowizja za zmianę dnia spłaty raty Pożyczki/Kredytu (pierwsza operacja w roku kalendarzowym jest bezpłatna) 0,5% kapitału pozostałego do spłaty,
nie mniej niż 20,00 zł
Opłata za przekazanie środków pieniężnych z Kredytu w formie pocztowego zlecenia wypłaty (usługa dostępna wyłącznie dla Kredytów udzielanych w placówkach Podmiotów współpracujących oraz dla kredytu online) równa stawkom pobieranym przez Pocztę Polską
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy przewłaszczenia  60 zł
Opłata za wysłanie listem zwykłym wezwania do: zwrotu karty Pojazdu, dostarczenia kopii polisy AC wraz z cesją praw na rzecz Banku, dostarczenia dowodu opłacenia raty składki polisy AC 20 zł
Wypożyczenie karty Pojazdu na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy 40 zł
Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym
(Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli)
20 zł
Opłata za wysłanie monitu listem poleconym
(Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli)
25 zł
Opłata za windykacyjną wizytę terenową 110 zł
Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego 70 zł
Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) 20-50 zł
Opłata za wysłanie wezwania do wydania Pojazdu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Właścicieli Pojazdu) 25 zł
Opłata za windykację Pojazdu 300 zł + rzeczywiste koszty poniesione przez Bank na rzecz usługodawców zewnętrznych


Dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

 1. dowód osobisty
 2. dokumenty potwierdzające fakt posiadania i spłaty zobowiązań
  • kredyt/pożyczka gotówkowa, kredyt ratalny, kredyt samochodowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna:
   • umowa kredytowa
   • dokument potwierdzający spłatę ostatniej raty - wyciąg z rachunku osobistego lub historia rachunku osobistego lub dowód wpłaty lub książeczka spłat lub potwierdzenie przelewu lub wyciąg z rachunku kredytowego lub historia rachunku kredytowego
  • karta kredytowa:
   • wyciąg z rachunku karty kredytowej
   • dokument potwierdzający spłatę ostatniej wymaganej wpłaty - wyciąg z rachunku karty kredytowej lub historia rachunku karty kredytowej lub dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu
  • limit odnawialny w ROR:
   • wyciąg z rachunku osobistego

jakie jest Twoje źródło dochodu?

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia lub
 • druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy lub 
 • wyciąg/historia rachunku lub 
 • PIT11/PIT40 za rok poprzedni akceptowany do końca czerwca bieżącego roku 
 • decyzja o przyznaniu świadczenia lub
 • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
 • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
 • wyciąg/historia rachunku lub
 • potwierdzenie przelewu świadczenia lub 
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
 • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia lub
 • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
 • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
 • wyciąg/historia rachunku lub potwierdzenie przelewu świadczenia lub
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
 • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
 • dokument dodatkowy:
  • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej lub
  • ostatni bądź przedostatni odcinek renty rodzinnej lub
  • wyciąg/historia rachunku lub
  • potwierdzenie przelewu renty rodzinnej lub
  • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty rodzinnej
   
 • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient posiada nową legitymację rencisty w formie plastikowej karty):
  • decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
  • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
  • ostatni lub przedostatni odcinek renty
  • wyciąg lub historia rachunku
  • potwierdzenie przelewu renty
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
   
 • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient nie przedstawi nowej legitymacji rencisty):
  •  decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
  •  dodatkowo opcjonalnie:
   • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
   • ostatni lub przedostatni odcinek renty
   • wyciąg lub historia rachunku
   • potwierdzenie przelewu renty
   • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
   
 • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej lub
 • ostatnia waloryzacja renty strukturalnej
 • dokument dodatkowy:
  • ostatni bądź przedostatni odcinek renty strukturalnej lub
  • wyciąg/historia rachunku lub
  • potwierdzenie przelewu renty strukturalnej lub
  • zaświadczenie z KRUS/ARiMR o otrzymywaniu renty strukturalnej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
 •  PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca)
 • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, wymagane jest podsumowanie poprzedniego roku z PKPiR oraz podsumowanie roku bieżącego, jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca, wymagane jest jedynie podsumowanie z PKPiR bieżącego roku)
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach narastająco od początku roku wystawione przez biuro rachunkowe (powinno zawierać pieczęć biura i podpis księgowego)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
 • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 
 • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
  • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US
  • Zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 m-ce (w sytuacji, kiedy klient nie składał jeszcze PIT)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce 
 • PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca) 
 • Umowa spółki
 • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
  • formularz F-01 za ostatni kwartał
  • rachunek zysku i strat oraz bilans za rok bieżący (min. za 3 m-ce roku bieżącego) lub rachunek zysku i strat oraz bilans za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca
  • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku wystawione min. za 3 miesiące roku bieżącego, lub za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca, przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowego firmy (pod warunkiem, że nie jest nim właściciel firmy) 
 • umowy lub kontrakty wraz z rachunkami lub wyciągiem z konta zawarte w ciągu ostatnich 12 m-cy lub
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 12 m-cy (powinno zawierać zestawienie kwot dochodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach)
 • oryginały umów zawartych w ciągu ostatnich 12 m-cy
 • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
  • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 m-ce
  • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz
 • książeczka żeglarska
 • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
  • zaświadczenie o zarobkach z agencji pośredniczącej
  • kontrakty marynarskie
  • paymenty
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego lub nakazy płatnicze
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym lub 3 ostatnie odcinki opłaconego podatku
 • jeżeli nie brałeś jeszcze kredytu w innym banku, weź ze sobą jeden z następujących dokumentów:
  • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne
  • trzy ostatnie dowody opłacenia składek ubezpieczenia KRUS
drukuj listę niezbędnych dokumentów w pdfie
 1. przyjdź do placówki eurobanku z dowodem osobistym, odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie i spłatę zobowiązań
 2. nasze placówki znajdziesz na głównych ulicach w swoim mieście
  lub w centrach handlowych
 3. czekamy na Ciebie 7 dni w tygodniu, także w soboty i niedziele (placówki
  w centrach handlowych)
   
Masz pytania? Oddzwonimy!

Masz pytania? Oddzwonimy!

(stacjonarny lub komórkowy np. +48 123456789)
Dziękujemy za wysłanie formularza. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

Lokata 36-miesięczna ze stałym oprocentowaniem

Załóż lokatę i zyskaj od 3,75% nawet do 4% w skali roku!
więcej

Kredyt hipoteczny

Sprawdź naszą ofertę taniego kredytu hipotecznego!
więcej
drukuj
 • zobacz nas także na:
 • eurobank na YouTube
 • eurobank na Facebook
 • Google+
 • eurobank na Pinterest
* opłata za połączenie wg taryfy operatora