loading...

kredyt hipoteczny

weź kredyt hipoteczny i zamieszkaj na swoim!

poznaj warunki kredytu:

 • atrakcyjne oprocentowanie oraz rata kredytu, dostosowana do Twoich możliwości
 • możliwość obniżenia marży przy skorzystaniu z dodatkowych produktów eurobanku
 • długi okres kredytowania – do 30 lat
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • spłata możliwa w ratach równych oraz malejących
 • przy budowie domu lub wykończenia mieszkania, przyjmowana jest wartość przyszła nieruchomości
 • łączenie celów kredytowania np. zakup mieszkania plus jego remont
 • możliwość dobrania środków na dowolny cel lub konsolidacji innych zobowiązań finansowych
 • na rynku pierwotnym - możliwość kredytowania od wczesnych etapów budowy w przypadku dewelopera prowadzącego rachunek powierniczy

kredyt możesz przeznaczyć na:

 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • zakup lub budowa domu
 • zakup działki budowlanej lub rolnej, (która może zostać w przyszłości przekształcona na działkę z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe)
 • remont lub modernizacja
 • adaptacja budynku lub lokalu na cele mieszkaniowe
 • spłata kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy w innym Banku
 • na refinansowanie wcześniej poniesionych wydatków mieszkaniowych

dodatkowe korzyści dla Ciebie:

 • opieka profesjonalnych doradców hipotecznych podczas całego procesu kredytowego
 • szybka procedura przyznawania kredytu
 • raz na 12 miesięcy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • możesz połączyć dochody z dochodami osoby trzeciej
 • honorujemy różne źródła dochodu
Przykładowe warunki oferty, dla której dostępna jest marża 1,59%:
Osoby otrzymujące łącznie co najmniej dwa dochody zaakceptowane przez Bank z LTV ≤ 60% ze stosunkiem sumy obciążeń finansowych do sumy dochodów netto Klientów poniżej 40%, pod warunkiem założenia konta Online lub Prestige i przelewania co miesiąc środków z min. 70% wynagrodzenia z najwyższego dochodu wskazanego we wniosku kredytowym na konto oraz przystąpienia i utrzymania ubezpieczenia na życie z oferty Banku przez cały okres kredytowania.
Marża zostaje podwyższona o 0,85 pp do czasu prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

RRSO na dzień 10.07.2014r. przy całkowitej kwocie kredytu mieszkaniowego: 200 tys. zł, LTV 85%, wynosi 5,76 % (oprocentowanie nominalne 5,60%, w tym marża 1,92%, podwyższona o 0,85 p.p. do czasu wpisu hipoteki na rzecz Banku przez 6 miesięcy oraz podwyższona o 0,15 p.p. do czasu spłaty 5% niskiego wkładu własnego; prowizja 2%, okres kredytowania 360 miesięcy, ubezpieczenie na życie: 25 920 zł oraz ubezpieczenie nieruchomości: 6 000 zł w całym okresie kredytowania, wycena nieruchomości 260 zł, wpis hipoteki 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19 zł). RRSO może ulec zmianie. Rata miesięczna: 1149,47 zł, całkowita kwota do zapłaty: 407 674,65 zł, całkowity koszt kredytu: 207 674,65 zł.
 
Oprocentowanie w ofercie „Niski procent” zależy od oceny ryzyka kredytowego Klienta oraz skorzystania z produktów dodatkowych.

Szczegóły oferty kredytu hipotecznego, opłaty, prowizje, informacje o zakresie ubezpieczeń, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz Regulamin oferty „Niski procent” dostępne są w placówkach Banku, na Infolinii, na stronie www.eurobank.pl oraz u Partnerów Sprzedaży.

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dokumenty dotyczące tożsamości:
   • dowód osobisty lub karta stałego pobytu dla obywateli zagranicznych
   • drugi dokument tożsamości (jeden z wymienionych: książeczka wojskowa, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, legitymacja rencisty, paszport zagraniczny)
  1. dokumenty związane z dochodem - wybierz Twoje źródło dochodu
   • zaświadczenie o zarobkach na druku Banku za ostatnie 6 miesięcy lub za liczbę miesięcy, którą Wnioskodawca przepracował w danym miejscu pracy LUB
   • aktualna umowa kontraktu menadżerskiego (alternatywa dla zaświadczenia o zarobkach)
   • wyciąg lub historia rachunku Bankowego za ostatnie 6 miesięcy lub za krótszy okres w zależności od stażu pracy w obecnym miejscu pracy, a w przypadku kontraktu menadżerskiego za ostatnie 12 miesięcy LUB
   • zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS (w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej). Zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS nie dotyczy kontraktów menadżerskich.
   • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy – w przypadku konieczności udokumentowania całkowitego stażu pracy
   • aneks do umowy o pracę potwierdzający wzrost dochodu – w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i fakt ten ma zostać uwzględniony przy badaniu zdolności kredytowej
   • potwierdzenie zatrudnienia na kolejny rok szkolny/akademicki (list intencyjny, zaświadczenie od dyrektora uczelni/szkoły/przedszkola/żłobka)
    – wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania na jeden rok szkolny/akademicki, jeśli umowa
    wygasa w ciągu najbliższych 6 miesięcy od daty złożenia Wniosku kredytowego.
   • decyzja o przyznaniu emerytury krajowej / ostatnia waloryzacja emerytury
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie emerytury  krajowej LUB
   • ostatni odcinek wypłaty emerytury krajowej LUB
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego
   • decyzja o przyznaniu emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem LUB
   • ostatnia waloryzacja emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku języka angielskiego)
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego
   • zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku wraz z pismem z ZUS o przejęciu wypłaty zasiłku LUB
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku przedemerytalnego  LUB
   • decyzja ZUS o wysokości zasiłku przedemerytalnego /  Ostatnia waloryzacja zasiłku przedemerytalnego
   • ostatni odcinek zasiłku przedemerytalnego LUB Wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc
   • decyzja o przyznaniu renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy
   • inny dokument potwierdzający przyznanie renty na stałe
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy LUB
   • ostatnia waloryzacja przyznanej renty LUB
   • ostatni odcinek wypłaty renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy LUB
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ renty
   • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty rodzinnej
   • ostatnia waloryzacja przyznanej renty
   • ostatni odcinek wypłaty renty rodzinnej
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ renty
   • kopia książeczki żeglarskiej
   • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pośrednika armatora LUB
   • kopie kontraktów za okres ostatnich 12 miesięcy
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce)  LUB
   • zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT-37) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego (jeśli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce) LUB
   • wyciągi, historię rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu kontraktów za okres 12 miesięcy (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek poza granicami Polski)
     
   • kopie umów / kontraktów z ostatnich 12 miesięcy
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy
   • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 6 miesięcy zawierające wszystkie dane wymagane przez Bank – na druku Banku
   • umowa/kontrakt wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane, gdy językiem umowy jest język angielski)
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy, na który przelewane jest wynagrodzenie
   • payslipy
   • inny dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane (informacje o zarobku brutto, informację o pobranym podatku, informację o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne, informację o wartości dodatkowych potrąceń/kosztów np. pożyczek zakładowych, informację o wartości składek na dodatkowe fundusze emerytalne, informację o zarobku netto)
   • aktualne umowy najmu obowiązujące od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowy muszą mieć charakter powtarzalny/ciągły
   • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, z najmu której osiągane są dochody (Akt Notarialny, Odpis z Księgi Wieczystej, postanowienie sądu o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).
   • dowody opłacenia podatku za ostatnie 6 miesięcy z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu (w formie potwierdzeń przelewu, wyciągów
    bankowych lub historii rachunku bankowego) LUB
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
   • deklaracja roczna o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28 – w przypadku, gdy Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu) za ostatni pełny rok podatkowy potwierdzona przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzona dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego LUB
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-36 lub PIT-36L (za dwa poprzednie lata podatkowe) potwierdzone przez US bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym
    potwierdzeniem nadania przesyłki do US LUB Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego przychodu i dochodu
    w dwóch poprzednich latach podatkowych
   • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów za wszystkie miesiące obecnego roku i za poprzedni rok podatkowy LUB oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości osiągniętych przychodów i dochodów w bieżącym oraz poprzednim roku podatkowym – na druku banku (w przypadku przedłożenia oświadczenia wymagana jest jego weryfikacja przez pracownika Banku)
   • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd,
    dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-28 za dwa poprzednie lata podatkowe potwierdzony przez US bądź potwierdzony dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US LUB zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w dwóch ostatnich latach podatkowych
   • oświadczenie Klienta o osiągniętych przychodach, dochodach i kosztach w ostatnich 6 miesiącach
   • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • ewidencja sprzedaży z okresu ostatnich 12 miesięcy LUB deklaracja VAT 7 za ostatnie 12 miesięcy
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • aktualna decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • oświadczenie Klienta o wysokości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztach i uzyskanych dochodach w okresie ostatnich 6 miesięcy
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok bieżący LUB formularz F-01 za ostatni kwartał
   • rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok poprzedni LUB formularz F-02 za poprzedni rok
   • zeznanie roczne za dwa poprzednie lata podatkowe (PIT-36, PIT-36L) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem
    nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego
   • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
  2. dokumenty dotyczące celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu
   • oświadczenie Inwestora zastępczego (na druku Banku)
   • oświadczenie finansowe Inwestora zastępczego. Oświadczenie nie jest wymagane w przypadku spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub spółek celowych, których komplementariuszem lub jedynym akcjonariuszem jest taka spółka akcyjna, oświadczenie takie nie jest również wymagane, jeżeli inwestycja została już oddana do użytkowania.
   • dokument potwierdzający zamiar nabycia Nieruchomości w zależności od tego, czy inwestycja podlega pod ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:
    1) jeżeli inwestycja podlega pod w/w ustawę: zawartą umowę deweloperską w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami LUB< prospekt informacyjny wraz z załącznikami (w rozumieniu ustawy, o której mowa powyżej) oraz umowa rezerwacyjna LUB prospekt informacyjny wraz z załącznikami i jednostronne zobowiązanie Inwestora zastępczego do zawarcia umowy deweloperskiej na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym
    2) jeżeli inwestycja nie podlega pod w/w ustawę: umowę pomiędzy Wnioskodawcą a Inwestorem zastępczym o wybudowanie i sprzedaż Lokalu mieszkalnego lub Domu jednorodzinnego w formie zwykłej
    3) jeżeli Inwestorem zastępczym jest spółdzielnia mieszkaniowa i umowa jest zawarta po 29.04.2012 r. i nie jest to umowa deweloperska wymagane jest dodatkowo przedłożenie oświadczenia spółdzielni mieszkaniowej o tym, iż sprzedaż nie podlega zapisom ustawy
   • dokumenty określające status prawny Inwestora zastępczego (np. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 6 miesięcy/wydruk z elektronicznej ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego) LUB zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej. Jeśli przedkładany odpis KRS jest starszy niż 3 miesiące wymagane jest dodatkowo oświadczenie Inwestora zastępczego o braku zmian w KRS.
   • ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji lub nadzoru architektoniczno-budowlanego
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dla Nieruchomości LUB kopia mapy zasadniczej LUB plan zagospodarowania działki, na której realizowana jest inwestycja
   • aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (nie starszy niż 3 miesiące na dzień złożenia wniosku) nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu (dla której prowadzona jest inwestycja) oraz każdorazowo w przypadku występowania wzmianek należy przedłożyć dokumentację wyjaśniającą ich treść – wzmianki powinny zostać wyjaśnione przez Inwestora zastępczego w formie oświadczenia złożonego na druku Banku lub przez pracownika Banku, ewentualnie przez przedstawienie dokumentów stanowiących podstawę wpisu wraz ze złożonym wnioskiem wieczystoksięgowym.
   • oświadczenie Banku Inwestora zastępczego o bezciężarowym wyodrębnieniu Lokalu lub promesa wystawienia takiego oświadczenia (w przypadku, gdy w Księdze Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisana jest hipoteka)
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta LUB oświadczenie zbywcy (na druku Banku) LUB przedwstępna umowa sprzedaży – dokumenty te nie są wymagane jeżeli Wnioskodawcy są już właścicielami nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczysteji LUB akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomościi LUB postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i LUB notarialne poświadczenie dziedziczenia LUB zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości, dokument nabycia Nieruchomości przez Zbywcę.
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do nieruchomości, zawierające informacje o wyodrębnionej Księdze Wieczystej dla nieruchomości lub braku przeciwwskazań do jej wyodrębnienia, poziomie lub braku zadłużenia nieruchomości (z tytułu wkładu członkowskiego, czynszu, opłat itp.) – wymagane w przypadku zakupu lub zabezpieczenia kredytu na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta LUB oświadczenie zbywcy (na druku Banku) LUB przedwstępna umowa sprzedaży – dokumenty te nie są wymagane jeżeli Wnioskodawcy są już właścicielami nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej LUB akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości LUB postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i LUB notarialne poświadczenie dziedziczenia LUB zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości, dokument nabycia Nieruchomości przez Zbywcę
   • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • pozwolenie na użytkowanie (jeżeli budynek nie jest ujawniony w Księdze Wieczystej lub w innych rejestrach) albo ostateczne pozwolenie na budowę (jeżeli budynek nie został odebrany) albo zgłoszenie prac budowlanych wraz z brakiem sprzeciwu
   • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do nieruchomości, zawierające informacje o wyodrębnionej Księdze Wieczystej dla nieruchomości lub braku przeciwwskazań do jej wyodrębnienia, poziomie lub braku zadłużenia nieruchomości (z tytułu wkładu członkowskiego, czynszu, opłat itp.) – wymagane w przypadku zakupu lub zabezpieczenia kredytu na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego albo przedwstępna umowa sprzedaży albo Oświadczenie Zbywcy (oświadczenie na druku Banku)
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej LUB akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości LUB postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku LUB notarialne poświadczenie dziedziczenia LUB zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • wypis z rejestru gruntów (z datą sporządzenia nie wcześniejszą niż 3 miesiące wstecz od dnia złożenia wniosku)
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania. Operat nie jest wymagany, jeżeli działka jest celem kredytowania, ale nie jest zabezpieczeniem kredytu
   • ostateczne pozwolenie na budowę LUB Decyzja o warunkach zabudowy LUB Zaświadczenie z Urzędu Gminy o budowlanym przeznaczeniu działki LUB Aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis z datą przestrzennego sporządzenia nie wcześniejszą niż 3 miesiące wstecz od dnia złożenia wniosku)
   • dokument potwierdzający nabycie nieruchomości przez Zbywcę (osobę, która sprzedaje/sprzedała nieruchomość Wnioskodawcom)
   • kopia mapy ewidencyjnej LUB wyrys z mapy ewidencyjnej (z datą sporządzenia nie wcześniejszą niż 3 miesiące wstecz od dnia złożenia wniosku) – mapa jest wymagana, jeśli nie została zawarta w operacie szacunkowym
   • oświadczenie o warunkach wykupu Nieruchomości LUB protokół z przetargu LUB zaświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca przetarg wygrał
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości i/lub przeznaczenia kredytu na dany cel
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków albo wypis z rejestru gruntów
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej LUB akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości LUB postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku LUB notarialne poświadczenie dziedziczenia LUB zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu – operat nie jest wymagany jeżeli budowa jest celem kredytowania, ale nieruchomość nie jest zabezpieczeniem kredytu
   • wyrys z rejestru gruntów i budynków LUB kopia mapy ewidencyjnej
   • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wnioskodawcę I/LUB akt notarialny umowy kupna działki I/LUB faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją, takie jak: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót, itp.
   • dziennik budowy – kserokopia, oryginał do wglądu (dziennik budowy nie jest wymagany, jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku kredytowego)
   • ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracyjny lub nadzoru architektoniczno-budowlanego
   • następujące elementy dokumentacji projektowej budynku: widok elewacji, rzut kondygnacji, zestawienie powierzchni, plan zagospodarowania terenu inwestycji – ustalany indywidualnie
   • kosztorys prac budowlanych (na druku Banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen obejmujący całość inwestycji; w przypadku inwestycji realizowanej przez generalnego lub częściowego wykonawcę kosztorys sporządza wykonawca
   • w przypadku budowy domu jednorodzinnego w technologii innej niż tradycyjna (murowana), Bank każdorazowo wymaga przedłożenia umowy zawartej przez Wnioskodawcę z generalnym wykonawcą, który będzie realizował budowę. Umowa powinna być zawarta minimum na realizację inwestycji od stanu „zerowego” do stanu „surowego otwartego” zawierającego przede wszystkim realizację wszystkich elementów konstrukcyjnych, ścian i dachu wraz z pokryciem. Umowa powinna także zawierać harmonogram płatności proporcjonalny do stopnia zaawansowania inwestycji oraz termin jej zakończenia
   • harmonogram realizacji inwestycji I/LUB umowa z generalnym wykonawcą
   • zgłoszenie prac budowlanych (jeżeli jest wymagane)
   • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych, tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez osobę uprawnioną I/LUB akt notarialny umowy kupna działki I/LUB faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją (m.in.: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót itp.) – jeśli występują
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości (dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny)
   • kosztorys prac remontowych (na druku Banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen, obejmujący całość inwestycji, sporządzony przez Wnioskodawcę; a w przypadku inwestycji realizowanej przez generalnego lub częściowego wykonawcę kosztorys sporządza wykonawca
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
   • zaświadczenie z Banku, którego wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na Nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie Kredytu udzielanego przez Bank. Zaświadczenie musi zawierać kwotę zadłużenia do całkowitej spłaty wraz z promesą zgody na wykreślenie hipoteki po jej wpłacie oraz numer rachunku technicznego do spłaty wraz z oświadczeniem banku-wierzyciela, że po wpłacie kwoty zadłużenia na wskazany w zaświadczeniu rachunek środki te nie będą dostępne dla Kredytobiorcy
   • umowa kredytowa zawarta z dotychczasowym bankiem
   • dokument potwierdzający zapłatę ceny zakupu, o ile potwierdzenie jej wniesienia nie znajduje się na umowie sprzedaży lub umowie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego (np.: dowód wpłaty ceny na rachunek oznaczony w umowie, pokwitowanie otrzymania ceny wystawione przez Zbywcę itp.) – w przypadku refinansowania ceny zakupu nieruchomości
   • rachunki/faktury VAT wraz z dowodami ich opłacenia potwierdzające wysokość poniesionych wydatków – w przypadku refinansowania
    wydatków na cele mieszkaniowe
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego albo umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego potwierdzająca dokonanie transakcji – dotyczy przypadku refinansowania ceny zakupu nieruchomości

  dokumenty do pobrania

  pobierz paczkę wszystkich dokumentów
  dokumenty archiwalne zobacz dokumenty archiwalne

  sprawdź, jak to działa

  • skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

   skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

  • skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

   skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

  • otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

   otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

  • Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   CzynnościStawki
  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu lub pożyczkibez opłat
  Opłata za wystawienie promesy kredytowe150 zł
  Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego (płatna od kwoty kredytu netto1)od 0% do 3%
  Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego (płatna od kwoty kredytu netto1)od 0% do 3%
  Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej (płatna od kwoty pożyczki netto1)od 0% do 3%
  Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku naliczona od kwoty podlegającej spłacie.od 0% do 1,5%
  Prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki – od kwoty wcześniejszej spłaty obliczonej od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału kredytu/pożyczki w okresie pierwszych 36 miesięcy licząc od dnia płatności pierwszej raty kredytu
  Prowizja za wcześniejsza spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki nie dotyczy kredytów konsumenckich podlegających przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r/ o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 ze zm.).
  3%
  Prowizja za przewalutowanie0 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące.2250 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu /pożyczki2.400 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej2,3.150 zł
  Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy4150 zł
  Opłata za Opinię o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości)200 zł
  Badanie stanu prawnego Nieruchomości0 zł
  Uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie)100 zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych innych niż Zobowiązania finansowe lub o ustanowieniu zabezpieczenia (rodzaj dokumentów i termin ich dostarczenia określa Umowa bądź Regulamin). W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty519 zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym do Kredytobiorcy, dotyczącego niewywiązania się Kredytobiorcy ze Zobowiązań finansowych. W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty.19 zł
  Opłata za windykacyjną wizytę terenową.95 zł
  Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia) kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy, zawartą w formie aneksu do umowy.150 zł
  Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego70 zł
  Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów).20-50 zł
  Sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/pożyczki/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy50 zł
  Wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy50 zł

  1. Kwota kredytu przeznaczona na cele mieszkaniowe / refinansowe / konsolidacyjne / cel dowolny wskazana w Umowie.

  2. W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu/pożyczki w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata za sporządzenie aneksu w wysokości odpowiadającej opłacie za zmianę, za którą, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, opłata jest najwyższa ze wszystkich zmian wprowadzanych jednocześnie do umowy.

  3. Nie dotyczy przewalutowania kredytu, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku oraz zmiany do umowy w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych oraz przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu.

  4. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów kredytu, Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli opłat i prowizji.

  5. Przed wysłaniem monitu na zasadach opisanych w pkt 6 Bank przypomina w formie listownej o konieczności dostarczenia przez Kredytobiorcę dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych lub o ustanowieniu zabezpieczenia. Przypomnienie jest wysyłane jednorazowo i nie podlega opłacie.

  6. Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności windykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań windykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z powyższą tabelą z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 2 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku nieterminowej spłaty Kredytu, przesyłane są listem poleconym.

  7. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy innych niż Zobowiązania finansowe Bank podejmuje działania w celu ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia w następującej kolejności: monity listowne a następnie wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zobowiązaniu umownym i warunku jego spełnienia. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy w zakresie ustanowienia lub utrzymania zabezpieczeń skutkuje podjęciem przez Bank czynności  wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego nie wywiązania się Kredytobiorcy z postanowień umownych. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z powyższą tabelą, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne w danym miesiącu kalendarzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku braku realizacji Zobowiązań umownych przesyłane są listem poleconym.

  8. Dotyczy umów podpisanych od dnia 01.10.2010 r.
   
  stopa bazowa dla PLN na II kwartał 2015r. 1,65%
  Marża i oprocentowanie standardowe dla celu mieszkaniowego i refinansowanie dla oferty Niski Procent*
    Marża dla Banku (PLN) Oprocentowanie (PLN)
  od (marża bazowa minimalna) do (marża bazowa maksymalna) od (oprocentowanie bazowe minimalne) do (oprocentowanie bazowe maksymalne)
  dla każdej wysokości kredytu i LTV do 90% – marża jest ustalana indywidualnie w zależności od cech Kredytobiorcy, parametrów kredytu oraz produktów dodatkowych marża bazowa minimalna – 1,89% marża bazowa minimalna po obniżkach za produkty dodatkowe – 1,59% 2,69% oprocentowanie bazowe minimalne – 3,54% oprocentowanie bazowe minimalne po obniżkach za produkty dodatkowe – 3,24% 4,34%
  Marża i oprocentowanie dla oferty Niski Procent z DTR poniżej 40% z uwzględnieniem obniżek za skorzystanie z:
  - rachunku bankowego w pakiecie On-line lub Prestige wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania,
  - karty kredytowej z oferty banku aktywnej przez cały okres kredytowania,
  - ubezpieczenia od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku.
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) / liczba źródeł dochodu Marża dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredyt Marża dla 1 źródła dochodu na kredyt Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredyt Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu na kredyt
  do 60% włącznie 1,59% 1,65% 3,24% 3,30%
  od 60,01% do 80% włącznie 1,60% 1,76% 3,25% 3,41%
  od 80,01% do 90% włącznie 1,66% 1,82% 3,31% 3,47%
  Dla DTR w zakresie od 40% włącznie do 45% marża i oprocentowanie wyższe o 0,25 p.p.
  Dla DTR od 45% marża i oprocentowanie wyższe o 0,47 p.p.
  Marża i oprocentowanie w promocji „W parze taniej”** dla celu mieszkaniowego i refinansowanie z prowizją 2%
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) / liczba źródeł dochodu Marża dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredyt Marża dla 1 źródła dochodu na kredyt Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredyt Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu na kredyt
  do 60% włącznie 1,30% 1,50% 2,95% 3,15%
  od 60,01% do 70% włącznie 1,44% 1,64% 3,09% 3,29%
  od 70,01% do 80% włącznie 1,50% 1,70% 3,15% 3,35%
  od 80,01% do 90% włącznie 1,55% 1,75% 3,20% 3,40%
  Marża i oprocentowanie w promocji „W parze taniej”** dla celu mieszkaniowego i refinansowanie z prowizją 0 zł
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) / liczba źródeł dochodu Marża dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredyt Marża dla 1 źródła dochodu na kredyt Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredyt Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu na kredyt
  do 60% włącznie 1,60% 1,80% 3,25% 3,45%
  od 60,01% do 70% włącznie 1,74% 1,94% 3,39% 3,59%
  od 70,01% do 80% włącznie 1,80% 2,00% 3,45% 3,65%
  od 80,01% do 90% włącznie 1,85% 2,05% 3,50% 3,70%
  Marża i oprocentowanie dla kredytu konsolidacyjnego i celu konsolidacyjnego*
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) max 70%   Marża  Oprocentowanie
  dla każdej wysokości kredytu   4,49% 6,14%
  Marża i oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej, celu dowolnego i kosztów dodatkowych związanych z zakupem nieruchomości*
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) max 70%   Marża  Oprocentowanie
  dla każdej wysokości kredytu   4,99% 6,64%
   
  *Obniżenie marży i oprocentowania przysługuje w następujących przypadkach:

  Obniżka oprocentowania Produkt
  0,2 p.p rachunek bankowy w pakiecie On-line lub Prestige wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p. karta kredytowa z oferty banku aktywna przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p. lokata terminowa z oferty banku – w wysokości min. 15 000 PLN na okres min. 12 miesięcy
  0,1 p.p. jednostki funduszy inwestycyjnych z oferty banku – w wysokości min. 10 000 PLN na okres min. 12 miesięcy
  0,1 p.p. ubezpieczenie od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty banku
  0,1 p.p. ubezpieczenie od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty banku;
  utrzymanie ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat

  Dla kredytu przeznaczonego na cele łączone stosowana jest marża ważona w zależności od udziału poszczególnych celów w ogólnej kwocie kredytu.
  Oprocentowanie stopa bazowa + marża Banku
  Stopa bazowa dla PLN WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego
  Odsetki karne czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP
  Wysokość podwyższenia marży z tytułu brakującego wkładu 0,15 p.p.
  Wysokość podwyższenia marży w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 0,85 p.p.


  ** Szczegóły korzystania z promocji zostały określone w Regulaminie "W parze taniej".

  Skorzystaj z kredytu hipotecznego bezpośrednio w placówce, a otrzymasz kartę HOME PROFIT.

  Przyjdź do placówki eurobanku, złóż wniosek o kredyt hipoteczny, podpisz umowę kredytową, a w podziękowaniu otrzymasz kartę rabatową HOME PROFIT.  Z kartą HOME PROFIT możesz zaoszczędzić na urządzeniu swojego mieszkania.

   


  Dzięki karcie HOME PROFIT możesz wybierać spośród ofert ponad 700 sklepów i korzystać z atrakcyjnych zniżek aż do 50%!
  Sprawdź, jakie marki oferują rabaty na stronie Home Profit.
   


  Karta wydawana jest bezpłatnie i  bezterminowo, a to oznacza, że już zawsze będziesz mógł z niej korzystać!


  Sprzedaż premiowa „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit” obowiązuje od 01.03.2015 r. do 31.08.2015 r.

  Kupon z unikalnym kodem aktywacyjnym upoważniający do wyrobienia karty członkowskiej programu oszczędnościowego Home Profit prowadzonego przez Home Profit Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu otrzymają Klienci, którzy złożą wniosek o kredyt hipoteczny bezpośrednio w Placówce Banku w okresie obowiązywania Sprzedaży premiowej oraz zawrą z Bankiem umowę kredytu hipotecznego.

  Szczegóły oferty, w tym Regulamin Sprzedaży premiowej „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit”, dostępne są w placówkach Euro Banku S.A. oraz na www.eurobank.pl.
   

  masz pytania? zostaw dane, oddzwonimy!

  Dziękujemy za wysłanie formularza.
  Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
  Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

  zapraszamy do kontaktu

  zadzwoń do nas
  19 000
  pn-pt:9:00-21.00, koszt wg taryfy operatora

  porozmawiaj na czacie
  zacznij rozmowę

  zapraszamy do placówek
  znajdź placówkę

  sprawdź produkty polecane

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »