wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

kredyt hipoteczny

weź kredyt hipoteczny i zamieszkaj na swoim!

poznaj warunki kredytu:

 • atrakcyjne oprocentowanie oraz rata kredytu, dostosowana do Twoich możliwości
 • możliwość obniżenia marży aż o 0,7 p.p. przy skorzystaniu z dodatkowych produktów eurobanku
 • długi okres kredytowania – do 30 lat
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • spłata możliwa w ratach równych oraz malejących
 • przy budowie domu lub wykończenia mieszkania, przyjmowana jest wartość przyszła nieruchomości
 • łączenie celów kredytowania np. zakup mieszkania plus jego remont
 • możliwość dobrania środków na dowolny cel lub konsolidacji innych zobowiązań finansowych
 • na rynku pierwotnym - możliwość kredytowania od wczesnych etapów budowy w przypadku dewelopera prowadzącego rachunek powierniczy

kredyt możesz przeznaczyć na:

 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • zakup lub budowa domu
 • zakup działki budowlanej lub rolnej, (która może zostać w przyszłości przekształcona na działkę z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe)
 • remont lub modernizacja
 • adaptacja budynku lub lokalu na cele mieszkaniowe
 • spłata kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy w innym Banku
 • na refinansowanie wcześniej poniesionych wydatków mieszkaniowych

dodatkowe korzyści dla Ciebie:

Przykładowe warunki oferty, dla której dostępna jest marża 1,99%:
Osoby otrzymujące łącznie co najmniej dwa dochody zaakceptowane przez Bank z LTV ≤ 60% ze stosunkiem sumy obciążeń finansowych do sumy dochodów netto Klientów poniżej 40%, pod warunkiem założenia konta Active lub Prestige i przelewania co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto,  przystąpienia i utrzymania ubezpieczenia na życie z oferty TU, którego Bank jest agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania.
 
Marża zostaje podwyższona o 1,2 p.p. do czasu prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień 12.12.2015 roku przy całkowitej kwocie kredytu mieszkaniowego 200 tys. zł, LTV 85%, kredyt na 30 lat, co najmniej 2 dochody wynosi 4,66% (oprocentowanie nominalne 5,34% marża 2,16%% podwyższona o 1,20 p.p. do czasu wpisu hipoteki na rzecz Banku przez 6 miesięcy, podwyższona o 0,25 p.p. do czasu spłaty 5% niskiego wkładu własnego); prowizja 2%, ubezpieczenie na życie 6 000 zł przez 10 lat okresu kredytowania oraz ubezpieczenie nieruchomości 6 000 zł w całym okresie kredytowania, wycena nieruchomości 210 zł, wpis hipoteki 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19 zł). Rata miesięczna: 1 116,74 zł, całkowita kwota do zapłaty: 359 055,54 zł, całkowity koszt kredytu: 159 055,54 zł. RRSO może ulec zmianie.
 
Oprocentowanie w ofercie „Niski procent” zależy od oceny ryzyka kredytowego Klienta oraz skorzystania z produktów dodatkowych. 
 
Szczegóły oferty kredytu hipotecznego, opłaty, prowizje, ogólne warunki ubezpieczeń, określające szczegółowe warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych,  oraz Regulamin oferty „Niski procent” dostępne są w placówkach Banku, na Infolinii, na stronie www.eurobank.pl oraz u Partnerów Sprzedaży.

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dokumenty dotyczące tożsamości:
   • dowód osobisty lub karta stałego pobytu dla obywateli zagranicznych
   • drugi dokument tożsamości (jeden z wymienionych: książeczka wojskowa, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, legitymacja rencisty, paszport zagraniczny)
  1. dokumenty związane z dochodem - wybierz Twoje źródło dochodu
   • zaświadczenie o zarobkach na druku Banku za ostatnie 3 miesiące ALBO aktualna umowa kontraktu menadżerskiego (alternatywa dla zaświadczenia o zarobkach)
   • wyciąg lub historia rachunku Bankowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku kontraktu menadżerskiego za ostatnie 12 miesięcy ALBO zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS (nie dotyczy kontraktów menadżerskich) ALBO druki RCA potwierdzone przez ZUS za ostatnie 3 miesiące (w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej). Druki RCA nie dotyczą kontraktów menadżerskich.
   • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy ALBO zaświadczenie o wcześniejszej współpracy na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło – w przypadku konieczności udokumentowania całkowitego stażu pracy
   • aneks do umowy o pracę potwierdzający wzrost dochodu – w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i fakt ten ma zostać uwzględniony przy badaniu zdolności kredytowej
   • poprzednia umowa o pracę zawarta na jeden rok szkolny lub akademicki
    – wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania na jeden rok szkolny/akademicki
   • decyzja o przyznaniu emerytury krajowej / ostatnia waloryzacja emerytury
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie emerytury krajowej ALBO ostatni odcinek wypłaty emerytury krajowej ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ świadczenia emerytalnego
   • decyzja o przyznaniu emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem ALBO ostatnia waloryzacja emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku języka angielskiego)
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ świadczenia emerytalnego
   • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku wraz z pismem z ZUS o przejęciu wypłaty zasiłku ALBO zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku przedemerytalnego  ALBO decyzja ZUS o wysokości zasiłku przedemerytalnego ALBO ostatnia waloryzacja zasiłku przedemerytalnego
   • ostatni odcinek wypłaty zasiłku przedemerytalnego ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ zasiłku
   • decyzja o przyznaniu renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy ALBO inny dokument potwierdzający przyznanie renty na stałe
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy ALBO ostatnia waloryzacja przyznanej renty ALBO ostatni odcinek wypłaty renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty
   • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty rodzinnej ALBO ostatnia waloryzacja przyznanej renty ALBO ostatni odcinek wypłaty renty rodzinnej ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty
   • kopia książeczki żeglarskiej
   • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pośrednika lub armatora ALBO kopie kontraktów za okres ostatnich 12 miesięcy
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce)  ALBO zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT-37) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego (jeśli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce) ALBO wyciągi lub historia rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu kontraktów, za okres 12 miesięcy (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek poza granicami Polski)
   • kopie umów / kontraktów z ostatnich 12 miesięcy ALBO zaświadczenie o zarobkach na druku Banku za ostatnie 12 miesięcy
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy ALBO rachunki za ostatnie 12 miesięcy potwierdzone przez pracodawcę - w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej
   • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 miesiące zawierające wszystkie dane wymagane przez Bank – na druku Banku
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego, na który jest przelewane wynagrodzenie, za ostatnie 3 miesiące ALBO payslipy ALBO inny dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane (informacje o: zarobku brutto, pobranym podatku, pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne, wartości dodatkowych potrąceń/kosztów np. pożyczek zakładowych, wartości składek na dodatkowe fundusze emerytalne, zarobku netto)
   • aktualne umowy najmu obowiązujące od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcia nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowy muszą mieć charakter powtarzalny/ciągły
   • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, z najmu której osiągane są dochody (oświadczenie o numerze Księgi Wieczystej, Akt Notarialny, Odpis z Księgi Wieczystej, postanowienie sądu o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).
   • dowody opłacenia podatku z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu, za ostatnie 6 miesięcy (w formie potwierdzeń przelewu, wyciągów bankowych lub historii rachunku bankowego) ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
   • deklaracja roczna o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28 – w przypadku, gdy Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu) za ostatni pełny rok podatkowy potwierdzona przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzona dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-36 lub PIT-36L wraz z PIT B (za ostatni rok podatkowy) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego ALBO Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego w ostatnim roku podatkowym przychodu i dochodu, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
   • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów za wszystkie miesiące obecnego roku i za poprzedni rok podatkowy
   • kopia umowy spółki wraz z kopiami aneksów do umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-28 za ostatni rok podatkowy, wraz z załącznikiem A lub B jeśli załącznik został złożony, potwierdzony przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzony dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku podatkowym
   • kopia umowy spółki wraz z kopiami aneksów do umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • ewidencja sprzedaży z okresu ostatnich 6 miesięcy ALBO deklaracja VAT 7 za ostatnie 6 miesięcy
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • aktualna decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok bieżący ALBO formularz F-01 za ostatni kwartał
   • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok poprzedni ALBO formularz F-02 za poprzedni rok
   • zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy (PIT-36, PIT-36L wraz z PIT B) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego
   • kopia umowy spółki wraz z kopiami aneksów do umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
  2. dokumenty dotyczące celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu
   • oświadczenie Inwestora zastępczego (na druku Banku)
   • Dokument potwierdzający zamiar nabycia Nieruchomości w zależności od tego, czy inwestycja podlega pod ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:
    1) jeżeli inwestycja podlega pod w/w ustawę: zawartą umowę deweloperską w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami ALBO prospekt informacyjny wraz z załącznikami (w rozumieniu ustawy, o której mowa powyżej) oraz umowa rezerwacyjna ALBO prospekt informacyjny wraz z załącznikami i jednostronne zobowiązanie Inwestora zastępczego do zawarcia umowy deweloperskiej na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym
    2) jeżeli inwestycja nie podlega pod w/w ustawę: umowę pomiędzy Wnioskodawcą a Inwestorem zastępczym o wybudowanie i sprzedaż Lokalu mieszkalnego lub Domu jednorodzinnego w formie zwykłej
    3) jeżeli Inwestorem zastępczym jest spółdzielnia mieszkaniowa i umowa jest zawarta po 29.04.2012 r. i nie jest to umowa deweloperska wymagane jest dodatkowo przedłożenie oświadczenia spółdzielni mieszkaniowej o tym, iż sprzedaż nie podlega zapisom ustawy

    Dokumenty potwierdzające zamiar nabycia Nieruchomości dla Kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych:
    umowa o ustanowieniu/przeniesieniu własności ALBO umowa deweloperska ALBO umowa przedwstępna (umowa określająca zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu/przeniesieniu własności) jeżeli umowa o ustanowieniu/przeniesieniu własności nie została zawarta do dnia złożenia wniosku ALBO umowa rezerwacyjna wraz z prospektem informacyjnym, wzorem umowy deweloperskiej i oświadczeniem Inwestora zastępczego ALBO umowa o budowę lokalu, jeśli Inwestorem zastępczym jest spółdzielnia mieszkaniowa

   • Dla lokalu mieszkalnego: ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji lub nadzoru architektoniczno-budowlanego
    Dla domu jednorodzinnego: ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji lub nadzoru architektoniczno-budowlanego ALBO potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu ALBO ostemplowany projekt budowlany ALBO numery ewidencyjne zgłoszenia budowy, jeśli zgłoszenie i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • Wyrys z ewidencji gruntów i budynków ALBO kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek ALBO plan zagospodarowania działki, na której realizowana jest inwestycja
   • oświadczenie o numerze Księgi Wieczystej ALBO aktualny odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu (dla której prowadzona jest inwestycja) oraz każdorazowo w przypadku występowania wzmianek należy przedłożyć dokumentację wyjaśniającą ich treść wraz z informacją, że nie dotyczą prawa do nieruchomości nabywanej przez Klienta – wzmianki powinny zostać wyjaśnione w formie oświadczenia Inwestora zastępczego, złożonego na druku banku (jeśli występują w dziale I lub III Księgi Wieczystej) lub przez pracownika Banku
   • oświadczenie Banku Inwestora zastępczego o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości lub promesa wystawienia takiego oświadczenia (w przypadku, gdy w Księdze Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisana jest hipoteka)
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta ALBO oświadczenie zbywcy (na druku Banku, nie obowiązuje dla MdM) ALBO przedwstępna umowa sprzedaży – dokumenty te nie są wymagane jeżeli Wnioskodawcy są już właścicielami nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia ALBO zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Lokalu mieszkalnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • Jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości, dokument nabycia Nieruchomości przez Zbywcę. Dokument wymagany również dla kredytu w programie MdM, w przypadku umowy przedwstępnej w formie pisemnej, innej niż notarialna, jeżeli brak Księgi Wieczystej dla Nieruchomości.
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta ALBO przedwstępna umowa sprzedaż ALBO Oświadczenie Zbywscy (na druku Banku, nie obowiązuje dla MdM) – dokumenty nie są wymagane jeżeli Wnioskodawcy są już właścicielami nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia ALBO zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Domu jednorodzinnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • Jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości, dokument nabycia Nieruchomości przez Zbywcę. Dokument wymagany również dla kredytu w programie MdM, w przypadku umowy przedwstępnej w formie pisemnej, innej niż notarialna, jeżeli brak Księgi Wieczystej dla Nieruchomości.
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • wyrys z ewidencji gruntów i budynków ALBO kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli budynek nie jest ujawniony w Księdze Wieczystej lub w innych rejestrach) ALBO ostateczne pozwolenie na budowę (jeżeli budynek nie został odebrany) ALBO zgłoszenie prac budowlanych wraz z brakiem sprzeciwu (jeżeli budynek nie został odebrany) ALBO potwierdzenie zawiadomienia o zakończeniu budowy ALBO ostemplowany projekt budowlany (jeżeli budynek nie został odebrany) ALBO numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu – jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (jeżeli budynek nie został odebrany)
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego ALBO przedwstępna umowa sprzedaży ALBO Oświadczenie Zbywcy (oświadczenie na druku Banku)
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia
   • wypis z rejestru gruntów
   • wyrys z ewidencji gruntów i budynków ALBO kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania. Operat nie jest wymagany, jeżeli działka jest celem kredytowania, ale nie jest zabezpieczeniem kredytu
   • ostateczne pozwolenie na budowę ALBO Decyzja o warunkach zabudowy ALBO Aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ALBO potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu ALBO ostemplowany projekt budowlany ALBO numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
   • Dokument Nabycia Nieruchomości przez Zbywcę - jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości
   • oświadczenie o warunkach wykupu Nieruchomości ALBO protokół z przetargu ALBO zaświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca przetarg wygrał
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości i/lub przeznaczenia kredytu na dany cel
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowozałożonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu – operat nie jest wymagany jeżeli budowa jest celem kredytowania, ale nieruchomość nie jest zabezpieczeniem kredytu
   • wyrys z ewidencji gruntów i budynków ALBO kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadnicznej z naniesionymi numerami działek
   • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wnioskodawcę I/LUB akt notarialny umowy kupna działki I/LUB faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją, takie jak: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót, itp.
   • dziennik budowy – kserokopia, oryginał do wglądu (dziennik budowy nie jest wymagany, jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane, lub zgłoszenie budowy zostało dokonane, nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku kredytowego)
   • Potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu ALBO ostemplowany projekt budowlany ALBO numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu (w przypadku potwierdzenia przez doradcę, że zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej) ALBO ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracyjny lub nadzoru architektoniczno-budowlanego
   • następujące elementy dokumentacji projektowej budynku: widok elewacji, rzut kondygnacji, zestawienie powierzchni, plan zagospodarowania terenu inwestycji – ustalany indywidualnie
   • kosztorys prac budowlanych (na druku Banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen obejmujący całość inwestycji; w przypadku inwestycji realizowanej przez generalnego lub częściowego wykonawcę kosztorys sporządza wykonawca
   • harmonogram realizacji inwestycji I/LUB umowa z generalnym wykonawcą
   • potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu ALBO ostemplowany projekt budowlany ALBO numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - jeżeli jest wymagane
   • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych, tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez osobę uprawnioną I/LUB akt notarialny umowy kupna działki I/LUB faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją (m.in.: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót itp.) – jeśli występują
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości (dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny)
   • kosztorys prac remontowych (na druku Banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen, obejmujący całość inwestycji, sporządzony przez Wnioskodawcę lub Wykonawcę
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
   • zaświadczenie z Banku, którego wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na Nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie Kredytu udzielanego przez Bank. Zaświadczenie musi zawierać kwotę zadłużenia do całkowitej spłaty wraz z promesą zgody na wykreślenie hipoteki po jej wpłacie oraz numer rachunku technicznego do spłaty wraz z oświadczeniem banku-wierzyciela, że po wpłacie kwoty zadłużenia na wskazany w zaświadczeniu rachunek środki te nie będą dostępne dla Kredytobiorcy
   • umowa kredytowa zawarta z dotychczasowym bankiem
   • dokument potwierdzający zapłatę ceny zakupu, o ile potwierdzenie jej wniesienia nie znajduje się na umowie sprzedaży lub umowie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego (np.: dowód wpłaty ceny na rachunek oznaczony w umowie, pokwitowanie otrzymania ceny wystawione przez Zbywcę itp.) – w przypadku refinansowania ceny zakupu nieruchomości
   • rachunki/faktury VAT wraz z dowodami ich opłacenia potwierdzające wysokość poniesionych wydatków – w przypadku refinansowania wydatków na cele mieszkaniowe
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego albo umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego potwierdzająca dokonanie transakcji – dotyczy przypadku refinansowania ceny zakupu nieruchomości

  dokumenty do pobrania

  pobierz paczkę wszystkich dokumentów
  dokumenty archiwalne zobacz dokumenty archiwalne

  sprawdź, jak to działa

  • skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

   skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

  • skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

   skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

  • otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

   otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

  • Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   Czynności Stawki
  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu lub pożyczki bez opłat
  Opłata za wystawienie promesy kredytowe 150 zł
  Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego (płatna od kwoty kredytu netto1) od 0% do 3%
  Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego (płatna od kwoty kredytu netto1) od 0% do 3%
  Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej (płatna od kwoty pożyczki netto1) od 0% do 3%
  Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku naliczona od kwoty podlegającej spłacie. od 0% do 1,5%
  Prowizja za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę Kredytu/Pożyczki naliczana w okresie spłaty pierwszych 36 rat określonych w harmonogramie od kwoty przekraczającej 30% kapitału Kredytu/Pożyczki wypłaconego przez Bank6 3%
  Prowizja za przewalutowanie 0 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące.2 250 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu /pożyczki2. 400 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej2,3. 150 zł
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy4 150 zł
  Opłata za wystawienie opinii o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości)  200 zł
  Opłata za badanie stanu prawnego Nieruchomości 0 zł
  Opłata za uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie) 100 zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku:
   - niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie prawidłowych dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia Kredytu lub trwanie tego zabezpieczenia oraz innych dokumentów wynikających z zapisów w Umowie lub
   - niewywiązania się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań wynikających z warunków promocji/oferty wskazanych w Umowie i Regulaminie promocji/oferty

  W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty
  5
  19 zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym do Kredytobiorcy, dotyczącego niewywiązania się Kredytobiorcy ze Zobowiązań finansowych. W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty 19 zł
  Opłata za windykacyjną wizytę terenową. 95 zł
  Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia) kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy, zawartą w formie aneksu do umowy. 150 zł
  Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów). Wysokość opłaty wynika z następujących aktów prawnych:
  - ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741 ze zm.),
  - ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388 ze zm.),
  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012 poz. 75)
  Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/pożyczki/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy 50 zł
  Opłata za wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy 50 zł

  1. Kwota kredytu przeznaczona na cele mieszkaniowe / refinansowe / konsolidacyjne / cel dowolny wskazana w Umowie.

  2. W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu/pożyczki w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata za sporządzenie aneksu w wysokości odpowiadającej opłacie za zmianę, za którą, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, opłata jest najwyższa ze wszystkich zmian wprowadzanych jednocześnie do umowy. 

  3. Nie dotyczy, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku.

  4. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów kredytu, Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli opłat i prowizji.

  5. Przed wysłaniem monitu na zasadach opisanych w pkt. 2) poniżej, Bank przypomina, w formie listownej, o konieczności dostarczenia przez Kredytobiorcę dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych lub o ustanowieniu zabezpieczenia. Przypomnienie jest wysyłane jednorazowo i nie podlega opłacie. 
                    1. W przypadku zwłoki w spłacie Zobowiązań finansowych wynikających z Umowy przekraczającego 5 dni Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: monity przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefoniczne, krótkie wiadomości tekstowe SMS, automatyczne wiadomości głosowe, na wskazany Bankowi adres e-mail, za pośrednictwem serwisu eurobank online), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo wszystkich Kredytobiorców i Poręczycieli o wymaganym zadłużeniu. Działania windykacyjne podejmowane są przez Bank, jeżeli wysokość zadłużenia przeterminowanego wynosi co najmniej 30 PLN. Bank wykonuje działania windykacyjne z zachowaniem kolejności podanej powyżej, przy czym włączanie przez Bank kolejnych działań windykacyjnych następuje w razie niedochowania przez Kredytobiorców i Poręczycieli ustalonych warunków spłaty i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż: a) opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne w odniesieniu do każdego Kredytobiorcy i Poręczyciela i za nie więcej niż 2 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym, po przeprowadzeniu przez Bank określonego działania windykacyjnego, b) Bank nie nalicza opłat za działania windykacyjne prowadzone w formie monitów przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, c) opłata za windykacyjną wizytę terenową zostaje naliczona, jeżeli wysokość zadłużenia przeterminowanego wynosi minimum 160 PLN, d) monity listowne przesyłane są listem poleconym. W przypadku indywidualnego uzgodnienia z Kredytobiorcą i Poręczycielem warunków spłaty zadłużenia, na czas obowiązywania tych ustaleń, Bank nie wykonuje żadnych dodatkowych płatnych działań windykacyjnych. Niedochowanie przez Kredytobiorcę i Poręczyciela uzgodnionych warunków spłaty zadłużenia skutkuje podjęciem przez Bank niezwłocznie kolejnego działania windykacyjnego. Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Bank zaprzestaje wykonywania płatnych działań windykacyjnych w tej sprawie, a każdy z Kredytobiorców i Poręczycieli może zostać obciążony tylko kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych, o ile zostaną zasądzone przez sąd lub naliczone przez organ egzekucyjny.
                    2. W przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie prawidłowych dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia Kredytu lub trwanie tego zabezpieczenia oraz innych dokumentów wynikających z zapisów w Umowie lub niewywiązania się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań wynikających z warunków promocji/oferty wskazanych w Umowie i Regulaminie promocji/oferty, Bank podejmuje działania w formie monitów listownych, informując każdorazowo każdego z Kredytobiorców i Poręczycieli o wymaganym zobowiązaniu i wyznaczając dodatkowy termin na jego wykonanie. Wymienione działania Bank podejmuje z następującą kolejnością i częstotliwością: pierwszy monit listowny może zostać wysłany nie wcześniej niż po 10 dniach kalendarzowych od upływu terminu na wykonanie zobowiązań, o których mowa powyżej, kolejny monit listowny może zostać wysłany nie wcześniej niż po upływie 21 dni kalendarzowych licząc od daty wysłania poprzedniego monitu i tylko w razie stwierdzenia dalszego niewywiązywania się Kredytobiorcy ze zobowiązań umownych. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż: przed wysłaniem płatnego monitu Bank przypomina w formie listownej o konieczności wywiązania się przez Kredytobiorcę ze Zobowiązań innych niż finansowe. Przypomnienie jest wysyłane jednorazowo i nie podlega opłacie. Opłaty za kolejne monity listowne zostaną pobrane po wysłaniu monitu i za nie więcej niż 2 monity w danym miesiącu kalendarzowym licząc w stosunku do każdego Kredytobiorcy i Poręczyciela odrębnie, Monity listowne przesyłane są listem poleconym.

  6. W przypadku kolejnej wcześniejszej spłaty, w celu obliczenia progu 30% kapitału Kredytu/Pożyczki wypłaconego przez Bank, wszystkie spłaty podlegają sumowaniu a prowizja liczona jest od kwoty nadwyżki, od której dotychczas prowizja nie została naliczona.
   

  stawki obowiązujące od 01.05.2016 r.

  stopa bazowa na maj 2016 r. 1,67%

  Oprocentowanie standardowe dla celu mieszkaniowego i refinansowanie dla oferty Niski Procent**
  Oprocentowanie (PLN) od (oprocentowanie bazowe minimalne) do (oprocentowanie bazowe maksymalne)
  dla każdej wysokości kredytu i LTV do 85% – oprocentowanie jest ustalane indywidualnie w zależności od cech Kredytobiorcy, parametrów kredytu oraz produktów dodatkowych* oprocentowanie bazowe minimalne – 3,96% oprocentowanie bazowe minimalne po obniżkach za produkty dodatkowe – 3,66% 4,76%
  Oprocentowanie dla oferty Niski Procent z DTR poniżej 40% z uwzględnieniem obniżek za skorzystanie z:
  - rachunku bankowego w pakiecie Active lub Prestige wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania,
  - karty kredytowej z oferty banku aktywnej przez min. pierwsze 5 lat okresu kredytowania,
  - ubezpieczenia od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania.
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu
  do 60% włącznie
  3,66%
  3,72%
  od 60,01% do 80% włącznie 3,67% 3,83%
  od 80,01% do 85% włącznie 3,73% 3,89%
  Dla DTR w zakresie od 40% włącznie do 45% oprocentowanie wyższe o 0,25 p.p.
  Dla DTR od 45% oprocentowanie wyższe o 0,47 p.p.
   

  Oprocentowanie dla kredytu konsolidacyjnego i celu konsolidacyjnego**
  Oprocentowanie (PLN) LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) max 70%
  dla każdej wysokości kredytu 6,16%
  Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej, celu dowolnego i kosztów dodatkowych związanych z zakupem nieruchomości**
  Oprocentowanie (PLN) LTV (stosunek kwoty do wartości nieruchomości) max 70%
  dla każdej wysokości kredytu 6,66%

  *Obniżenie oprocentowania przysługuje w następujących przypadkach:

  Obniżka oprocentowania Produkt
  0,2 p.p rachunek bankowy w pakiecie Active lub Prestige wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p. karta kredytowa z oferty banku aktywna przez min. pierwszych 5 lat okresu kredytowania
  0,1 p.p. lokata terminowa z oferty banku – w wysokości min. 15 000 PLN na okres min. 12 miesięcy
  0,1 p.p. jednostki funduszy inwestycyjnych z oferty banku – w wysokości min. 10 000 PLN na okres min. 12 miesięcy
  0,1 p.p. ubezpieczenie na życie w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem;
  utrzymanie ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 pierwszych lat okresu kredytowania

  ** Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie „Niski Procent”

  Dla kredytu przeznaczonego na cele łączone stosowane jest oprocentowanie ważone w zależności od udziału poszczególnych celów w ogólnej kwocie kredytu.
  Oprocentowanie stopa bazowa + marża Banku
  Stopa bazowa dla PLN (dla umów podpisanych do 15.05.2015 roku) WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego
  Stopa bazowa dla PLN (dla umów podpisanych od 16.05.2015 roku) WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca
  Odsetki karne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie przewidzianych w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 10 %
  Odsetki karne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym za opóźnienie przewidzianym w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 14%
  Odsetki maksymalne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych przewidzianych w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych 10%
  Odsetki maksymalne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym przewidzianym w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych 10%
  Stopa kredytu lombardowego NBP 2,50%
  Stopa odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 Kodeksu Cywilnego) 7,00%
  Stopa odsetek ustawowych przewidziana (art. 359 Kodeksu Cywilnego) 5,00%
  Wysokość podwyższenia oprocentowania z tytułu brakującego wkładu własnego 0,25 p.p.
  Wysokość podwyższenia oprocentowania w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 1,2 p.p.

   

  Skorzystaj z kredytu hipotecznego bezpośrednio w placówce, a otrzymasz kartę HOME PROFIT.

  Przyjdź do placówki eurobanku, złóż wniosek o kredyt hipoteczny, podpisz umowę kredytową, a w podziękowaniu otrzymasz kartę rabatową HOME PROFIT.


  Z kartą HOME PROFIT możesz zaoszczędzić na urządzeniu swojego mieszkania.
   


  Dzięki karcie HOME PROFIT możesz wybierać spośród ofert ponad 700 sklepów i korzystać z atrakcyjnych zniżek aż do 50%!
  Sprawdź, jakie marki oferują rabaty na stronie Home Profit.
   


  Karta wydawana jest bezpłatnie i  bezterminowo, a to oznacza, że już zawsze będziesz mógł z niej korzystać!


  Oferta  „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit” obowiązuje od 01.04.2016 r. 
   
  Kupon z unikalnym kodem aktywacyjnym upoważniający do wyrobienia karty członkowskiej programu oszczędnościowego Home Profit prowadzonego przez Home Profit Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu otrzymają Klienci, którzy złożą wniosek o kredyt hipoteczny bezpośrednio w Placówce Banku w okresie obowiązywania Oferty oraz zawrą z Bankiem umowę kredytu hipotecznego.
   
  Szczegóły oferty, w tym Regulamin Oferty „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit”, dostępne są w placówkach Euro Banku S.A. oraz na www.eurobank.pl.
   

  wyślij formularz, oddzwonimy!

  Dziękujemy za wysłanie formularza.
  Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
  Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

  zapraszamy do kontaktu

  zadzwoń do nas
  19 000
  pn-pt:9:00-21.00, koszt wg taryfy operatora

  porozmawiaj na czacie
  zacznij rozmowę

  zapraszamy do placówek
  znajdź placówkę

  sprawdź produkty polecane

  dlaczego warto wybrać eurobank?

  mamy ponad milion klientów, korzystających z ponad 2 milionów produktów

  Źródło: dane wewnętrzne (stan na 11.2015).


  dowiedz się więcej

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »