loading...

pożyczka hipoteczna

weź pożyczkę hipoteczną, ciesz się z gotówki i spełniaj swoje marzenia!

jaki może być cel pożyczki?

Pożyczka może zostać przeznaczona na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą.

poznaj warunki pożyczki

 • pożyczka  w wysokości do 70% wartości zabezpieczenia hipotecznego
 • okres kredytowania do 20 lat
 • waluta kredytu: PLN
 • spłata możliwa w ratach równych lub malejących
 • raz na 12 miesięcy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych

dodatkowe  korzyści dla Ciebie:

 • opieka doradców hipotecznych podczas całego procesu uzyskania pożyczki
 • szybka procedura przyznawania kredytu
 • możliwość łączenia dochodów z dochodami osoby trzeciej
 • honorujemy różne źródła dochodu, w tym dochody z zagranicy
Do czasu prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu marża zostaje podwyższona o 0,85 pp a w przypadku brakującego wkładu własnego o 0,15 pp. Szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach, zakresie ubezpieczeń, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych oraz Regulamin oferty "Niski procent" dostępne są w placówkach Banku, na Infolinii oraz u Partnerów Sprzedaży.

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dokumenty dotyczące tożsamości:
   • dowód osobisty lub karta stałego pobytu dla obywateli zagranicznych
   • drugi dokument tożsamości (jeden z wymienionych: książeczka wojskowa, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, legitymacja rencisty, paszport zagraniczny)
  2. dokumenty związane z przedmiotem kredytowania i zabezpieczeniem kredytu
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku osiągania dochodu z poszczególnych źródeł
  1. dokumenty związane z dochodem - wybierz Twoje źródło dochodu
   • zaświadczenie o zarobkach na druku Banku za ostatnie 6 miesięcy lub za liczbę miesięcy, którą Wnioskodawca przepracował w danym miejscu pracy LUB
   • aktualna umowa kontraktu menadżerskiego (alternatywa dla zaświadczenia o zarobkach)
   • wyciąg lub historia rachunku Bankowego za ostatnie 6 miesięcy lub za krótszy okres w zależności od stażu pracy w obecnym miejscu pracy, a w przypadku kontraktu menadżerskiego za ostatnie 12 miesięcy LUB
   • zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS (w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej). Zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS nie dotyczy kontraktów menadżerskich.
   • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy – w przypadku konieczności udokumentowania całkowitego stażu pracy
   • aneks do umowy o pracę potwierdzający wzrost dochodu – w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i fakt ten ma zostać uwzględniony przy badaniu zdolności kredytowej
   • potwierdzenie zatrudnienia na kolejny rok szkolny/akademicki (list intencyjny, zaświadczenie od dyrektora uczelni/szkoły/przedszkola/żłobka)
    – wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania na jeden rok szkolny/akademicki, jeśli umowa
    wygasa w ciągu najbliższych 6 miesięcy od daty złożenia Wniosku kredytowego.
   • decyzja o przyznaniu emerytury krajowej / ostatnia waloryzacja emerytury
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie emerytury  krajowej LUB
   • ostatni odcinek wypłaty emerytury krajowej LUB
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego
   • decyzja o przyznaniu emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem LUB
   • ostatnia waloryzacja emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku języka angielskiego)
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego
   • zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku wraz z pismem z ZUS o przejęciu wypłaty zasiłku LUB
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku przedemerytalnego  LUB
   • decyzja ZUS o wysokości zasiłku przedemerytalnego /  Ostatnia waloryzacja zasiłku przedemerytalnego
   • ostatni odcinek zasiłku przedemerytalnego LUB Wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc
   • decyzja o przyznaniu renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy
   • inny dokument potwierdzający przyznanie renty na stałe
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy LUB
   • ostatnia waloryzacja przyznanej renty LUB
   • ostatni odcinek wypłaty renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy LUB
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ renty
   • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty rodzinnej
   • ostatnia waloryzacja przyznanej renty
   • ostatni odcinek wypłaty renty rodzinnej
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ renty
   • kopia książeczki żeglarskiej
   • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pośrednika armatora LUB
   • kopie kontraktów za okres ostatnich 12 miesięcy
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce)  LUB
   • zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT-37) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego (jeśli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce) LUB
   • wyciągi, historię rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu kontraktów za okres 12 miesięcy (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek poza granicami Polski)
     
   • kopie umów / kontraktów z ostatnich 12 miesięcy
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy
   • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 6 miesięcy zawierające wszystkie dane wymagane przez Bank – na druku Banku
   • umowa/kontrakt wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane, gdy językiem umowy jest język angielski)
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy, na który przelewane jest wynagrodzenie
   • payslipy
   • inny dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane (informacje o zarobku brutto, informację o pobranym podatku, informację o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne, informację o wartości dodatkowych potrąceń/kosztów np. pożyczek zakładowych, informację o wartości składek na dodatkowe fundusze emerytalne, informację o zarobku netto)
   • aktualne umowy najmu obowiązujące od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowy muszą mieć charakter powtarzalny/ciągły
   • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, z najmu której osiągane są dochody (Akt Notarialny, Odpis z Księgi Wieczystej, postanowienie sądu o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).
   • dowody opłacenia podatku za ostatnie 6 miesięcy z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu (w formie potwierdzeń przelewu, wyciągów
    bankowych lub historii rachunku bankowego) LUB
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
   • deklaracja roczna o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28 – w przypadku, gdy Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu) za ostatni pełny rok podatkowy potwierdzona przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzona dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego LUB
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-36 lub PIT-36L (za dwa poprzednie lata podatkowe) potwierdzone przez US bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym
    potwierdzeniem nadania przesyłki do US LUB Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego przychodu i dochodu
    w dwóch poprzednich latach podatkowych
   • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów za wszystkie miesiące obecnego roku i za poprzedni rok podatkowy LUB oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości osiągniętych przychodów i dochodów w bieżącym oraz poprzednim roku podatkowym – na druku banku (w przypadku przedłożenia oświadczenia wymagana jest jego weryfikacja przez pracownika Banku)
   • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd,
    dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-28 za dwa poprzednie lata podatkowe potwierdzony przez US bądź potwierdzony dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US LUB zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w dwóch ostatnich latach podatkowych
   • oświadczenie Klienta o osiągniętych przychodach, dochodach i kosztach w ostatnich 6 miesiącach
   • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • ewidencja sprzedaży z okresu ostatnich 12 miesięcy LUB deklaracja VAT 7 za ostatnie 12 miesięcy
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • aktualna decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • oświadczenie Klienta o wysokości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztach i uzyskanych dochodach w okresie ostatnich 6 miesięcy
   • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
   • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
   • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok bieżący LUB formularz F-01 za ostatni kwartał
   • rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok poprzedni LUB formularz F-02 za poprzedni rok
   • zeznanie roczne za dwa poprzednie lata podatkowe (PIT-36, PIT-36L) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem
    nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego
   • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki

  dokumenty do pobrania

  pobierz paczkę wszystkich dokumentów
  dokumenty archiwalne zobacz dokumenty archiwalne

  sprawdź, jak to działa

  • skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

   skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

  • skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

   skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

  • otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

   otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

  • Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   CzynnościStawki
  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu lub pożyczkibez opłat
  Opłata za wystawienie promesy kredytowe150 zł
  Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego (płatna od kwoty kredytu netto1)od 0% do 3%
  Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego (płatna od kwoty kredytu netto1)od 0% do 3%
  Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej (płatna od kwoty pożyczki netto1)od 0% do 3%
  Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku naliczona od kwoty podlegającej spłacie.od 0% do 1,5%
  Prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki – od kwoty wcześniejszej spłaty obliczonej od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału kredytu/pożyczki w okresie pierwszych 36 miesięcy licząc od dnia płatności pierwszej raty kredytu
  Prowizja za wcześniejsza spłatę całkowitą lub częściową kredytu/pożyczki nie dotyczy kredytów konsumenckich podlegających przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r/ o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 ze zm.).
  3%
  Prowizja za przewalutowanie0 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące.2250 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu /pożyczki2.400 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej2,3.150 zł
  Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy4150 zł
  Opłata za Opinię o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości)200 zł
  Badanie stanu prawnego Nieruchomości0 zł
  Uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie)100 zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych innych niż Zobowiązania finansowe lub o ustanowieniu zabezpieczenia (rodzaj dokumentów i termin ich dostarczenia określa Umowa bądź Regulamin). W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty519 zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym do Kredytobiorcy, dotyczącego niewywiązania się Kredytobiorcy ze Zobowiązań finansowych. W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty.19 zł
  Opłata za windykacyjną wizytę terenową.95 zł
  Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia) kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy, zawartą w formie aneksu do umowy.150 zł
  Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego70 zł
  Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów).20-50 zł
  Sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/pożyczki/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy50 zł
  Wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy50 zł

  1. Kwota kredytu przeznaczona na cele mieszkaniowe / refinansowe / konsolidacyjne / cel dowolny wskazana w Umowie.

  2. W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu/pożyczki w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata za sporządzenie aneksu w wysokości odpowiadającej opłacie za zmianę, za którą, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, opłata jest najwyższa ze wszystkich zmian wprowadzanych jednocześnie do umowy.

  3. Nie dotyczy przewalutowania kredytu, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku oraz zmiany do umowy w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych oraz przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu.

  4. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów kredytu, Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli opłat i prowizji.

  5. Przed wysłaniem monitu na zasadach opisanych w pkt 6 Bank przypomina w formie listownej o konieczności dostarczenia przez Kredytobiorcę dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych lub o ustanowieniu zabezpieczenia. Przypomnienie jest wysyłane jednorazowo i nie podlega opłacie.

  6. Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności windykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań windykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z powyższą tabelą z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 2 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku nieterminowej spłaty Kredytu, przesyłane są listem poleconym.

  7. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy innych niż Zobowiązania finansowe Bank podejmuje działania w celu ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia w następującej kolejności: monity listowne a następnie wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zobowiązaniu umownym i warunku jego spełnienia. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy w zakresie ustanowienia lub utrzymania zabezpieczeń skutkuje podjęciem przez Bank czynności  wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego nie wywiązania się Kredytobiorcy z postanowień umownych. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z powyższą tabelą, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne w danym miesiącu kalendarzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku braku realizacji Zobowiązań umownych przesyłane są listem poleconym.

  8. Dotyczy umów podpisanych od dnia 01.10.2010 r.
   
  stopa bazowa dla PLN na I kwartał 2015r.2,06%
  Marża i oprocentowanie standardowe dla celu mieszkaniowego i refinansowanie dla oferty Niski Procent*
   Marża dla Banku (PLN)Oprocentowanie (PLN)
  od (marża bazowa minimalna)do (marża bazowa maksymalna)od (oprocentowanie bazowe minimalne)do (oprocentowanie bazowe maksymalne)
  dla każdej wysokości kredytu i LTV do 90% – marża jest ustalana indywidualnie w zależności od cech Kredytobiorcy, parametrów kredytu oraz produktów dodatkowychmarża bazowa minimalna – 1,89% marża bazowa minimalna po obniżkach za produkty dodatkowe – 1,59%2,69%oprocentowanie bazowe minimalne – 3,95% oprocentowanie bazowe minimalne po obniżkach za produkty dodatkowe – 3,65%4,75%
  Marża i oprocentowanie dla oferty Niski Procent z DTR poniżej 40% z uwzględnieniem obniżek za skorzystanie z:
  - rachunku bankowego w pakiecie On-line lub Prestige wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania,
  - karty kredytowej z oferty banku aktywnej przez cały okres kredytowania,
  - ubezpieczenia od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty banku.
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) / liczba źródeł dochoduMarża dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredytMarża dla 1 źródła dochodu na kredytOprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredytOprocentowanie dla 1 źródła dochodu na kredyt
  do 60% włącznie1,59%1,65%3,65%3,71%
  od 60,01% do 80% włącznie1,60%1,76%3,66%3,82%
  od 80,01% do 90% włącznie1,66%1,82%3,72%3,88%
  Dla DTR w zakresie od 40% włącznie do 45% marża i oprocentowanie wyższe o 0,25 p.p. Dla DTR od 45% marża i oprocentowanie wyższe o 0,47 p.p.   
  Marża i oprocentowanie w promocji „W parze taniej”** dla celu mieszkaniowego i refinansowanie z prowizją 2%
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) / liczba źródeł dochoduMarża dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredytMarża dla 1 źródła dochodu na kredytOprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredytOprocentowanie dla 1 źródła dochodu na kredyt
  do 60% włącznie1,30%1,50%3,36%3,56%
  od 60,01% do 70% włącznie1,44%1,64%3,50%3,70%
  od 70,01% do 80% włącznie1,50%1,70%3,56%3,76%
  od 80,01% do 90% włącznie1,55%1,75%3,61%3,81%
  Marża i oprocentowanie w promocji „W parze taniej”** dla celu mieszkaniowego i refinansowanie z prowizją 0 zł
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) / liczba źródeł dochoduMarża dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredytMarża dla 1 źródła dochodu na kredytOprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu na kredytOprocentowanie dla 1 źródła dochodu na kredyt
  do 60% włącznie1,60%1,80%3,66%3,86%
  od 60,01% do 70% włącznie1,74%1,94%3,80%4,00%
  od 70,01% do 80% włącznie1,80%2,00%3,86%4,06%
  od 80,01% do 90% włącznie1,85%2,05%3,91%4,11%
  Marża i oprocentowanie dla kredytu konsolidacyjnego i celu konsolidacyjnego*
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) max 70%  Marża Oprocentowanie
  dla każdej wysokości kredytu  4,49%6,55%
  Marża i oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej, celu dowolnego i kosztów dodatkowych związanych z zakupem nieruchomości*
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) max 70%  Marża Oprocentowanie
  dla każdej wysokości kredytu  4,99%7,05%
   
  *Obniżenie marży i oprocentowania przysługuje w następujących przypadkach:

  Obniżka oprocentowaniaProdukt
  0,2 p.prachunek bankowy w pakiecie On-line lub Prestige wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p.karta kredytowa z oferty banku aktywna przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p.lokata terminowa z oferty banku – w wysokości min. 15 000 PLN na okres min. 12 miesięcy
  0,1 p.p.jednostki funduszy inwestycyjnych z oferty banku – w wysokości min. 10 000 PLN na okres min. 12 miesięcy
  0,1 p.p.ubezpieczenie od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty banku
  0,1 p.p.ubezpieczenie od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty banku;
  utrzymanie ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat

  Dla kredytu przeznaczonego na cele łączone stosowana jest marża ważona w zależności od udziału poszczególnych celów w ogólnej kwocie kredytu.
  Oprocentowaniestopa bazowa + marża Banku
  Stopa bazowa dla PLNWIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego
  Odsetki karneczterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP
  Wysokość podwyższenia marży z tytułu brakującego wkładu0,15 p.p.
  Wysokość podwyższenia marży w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki0,85 p.p.


  ** Szczegóły korzystania z promocji zostały określone w Regulaminie „W parze taniej”

  Skorzystaj z kredytu hipotecznego bezpośrednio w placówce, a otrzymasz kartę HOME PROFIT.

  Przyjdź do placówki eurobanku, złóż wniosek o kredyt hipoteczny, podpisz umowę kredytową, a w podziękowaniu otrzymasz kartę rabatową HOME PROFIT.  Z kartą HOME PROFIT możesz zaoszczędzić na urządzeniu swojego mieszkania.

   


  Dzięki karcie HOME PROFIT możesz wybierać spośród ofert ponad 700 sklepów i korzystać z atrakcyjnych zniżek aż do 50%!
  Sprawdź, jakie marki oferują rabaty na stronie Home Profit.
   


  Karta wydawana jest bezpłatnie i  bezterminowo, a to oznacza, że już zawsze będziesz mógł z niej korzystać!


  Sprzedaż premiowa „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit” obowiązuje od 01.03.2015 r. do 31.08.2015 r.

  Kupon z unikalnym kodem aktywacyjnym upoważniający do wyrobienia karty członkowskiej programu oszczędnościowego Home Profit prowadzonego przez Home Profit Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu otrzymają Klienci, którzy złożą wniosek o kredyt hipoteczny bezpośrednio w Placówce Banku w okresie obowiązywania Sprzedaży premiowej oraz zawrą z Bankiem umowę kredytu hipotecznego.

  Szczegóły oferty, w tym Regulamin Sprzedaży premiowej „Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit”, dostępne są w placówkach Euro Banku S.A. oraz na www.eurobank.pl.
   

  masz pytania? zostaw dane, oddzwonimy!

  Dziękujemy za wysłanie formularza.
  Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
  Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

  zapraszamy do kontaktu

  zadzwoń do nas
  19 000
  pn-pt:9:00-21.00, koszt wg taryfy operatora

  porozmawiaj na czacie
  zacznij rozmowę

  zapraszamy do placówek
  znajdź placówkę

  sprawdź produkty polecane

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »