pożyczka hipoteczna

 • pożyczkę możesz wykorzystać na dowolny cel
 • otrzymasz nawet do 70% wartości zabezpieczenia hipotecznego
Cel pożyczki

Nie musisz nam tego mówić!  Pożyczka może zostać przeznaczona na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Warunki pożyczki

 • pożyczka  w wysokości do 70% wartości zabezpieczenia hipotecznego
 • okres kredytowania do 20 lat
 • waluta kredytu: PLN
 • spłata możliwa w ratach równych lub malejących
 • raz na 12 miesięcy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych

Dodatkowe  korzyści dla klienta

 • opieka profesjonalnych doradców hipotecznych podczas całego procesu uzyskania pożyczki
 • szybka procedura przyznawania kredytu
 • możliwość łączenia dochodów z dochodami osoby trzeciej
 • możliwość połączenia pożyczki hipotecznej z kredytem mieszkaniowym i kredytem konsolidacyjnym
 • honorujemy różne źródła dochodu, w tym dochody z zagranicy

Do czasu prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu marża zostaje podwyższona o 0,85 pp a w przypadku brakującego wkładu własnego o 0,15 pp. Szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach, zakresie ubezpieczeń, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych oraz Regulamin oferty "Niski procent" dostępne są na www.eurobank.pl i w placówkach Banku.

Dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

 1. dokumenty dotyczące tożsamości:
  • dowód osobisty lub karta stałego pobytu dla obywateli zagranicznych
  • drugi dokument tożsamości (jeden z wymienionych: książeczka wojskowa, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, legitymacja rencisty, paszport zagraniczny)
 2. dokumenty związane z przedmiotem kredytowania i zabezpieczeniem kredytu
  • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
  • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku osiągania dochodu z poszczególnych źródeł

dokumenty związane z dochodem - wybierz Twoje źródło dochodu

 • zaświadczenie o zarobkach na druku Banku za ostatnie 6 miesięcy lub za liczbę miesięcy, którą Wnioskodawca przepracował w danym miejscu pracy LUB
 • aktualna umowa kontraktu menadżerskiego (alternatywa dla zaświadczenia o zarobkach)
 • wyciąg lub historia rachunku Bankowego za ostatnie 6 miesięcy lub za krótszy okres w zależności od stażu pracy w obecnym miejscu pracy, a w przypadku kontraktu menadżerskiego za ostatnie 12 miesięcy LUB
 • zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS (w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej). Zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS nie dotyczy kontraktów menadżerskich.
 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy – w przypadku konieczności udokumentowania całkowitego stażu pracy
 • aneks do umowy o pracę potwierdzający wzrost dochodu – w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i fakt ten ma zostać uwzględniony przy badaniu zdolności kredytowej
 • potwierdzenie zatrudnienia na kolejny rok szkolny/akademicki (list intencyjny, zaświadczenie od dyrektora uczelni/szkoły/przedszkola/żłobka)
  – wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania na jeden rok szkolny/akademicki, jeśli umowa
  wygasa w ciągu najbliższych 6 miesięcy od daty złożenia Wniosku kredytowego.
 • decyzja o przyznaniu emerytury krajowej / ostatnia waloryzacja emerytury
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie emerytury  krajowej LUB
 • ostatni odcinek wypłaty emerytury krajowej LUB
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego
 • decyzja o przyznaniu emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem LUB
 • ostatnia waloryzacja emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku języka angielskiego)
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego
 • zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku wraz z pismem z ZUS o przejęciu wypłaty zasiłku LUB
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku przedemerytalnego  LUB
 • decyzja ZUS o wysokości zasiłku przedemerytalnego /  Ostatnia waloryzacja zasiłku przedemerytalnego
 • ostatni odcinek zasiłku przedemerytalnego LUB Wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc
 • decyzja o przyznaniu renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy
 • inny dokument potwierdzający przyznanie renty na stałe
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy LUB
 • ostatnia waloryzacja przyznanej renty LUB
 • ostatni odcinek wypłaty renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy LUB
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ renty
 • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty rodzinnej
 • ostatnia waloryzacja przyznanej renty
 • ostatni odcinek wypłaty renty rodzinnej
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ renty
 • kopia książeczki żeglarskiej
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pośrednika armatora LUB
 • kopie kontraktów za okres ostatnich 12 miesięcy
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce)  LUB
 • zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT-37) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego (jeśli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce) LUB
 • wyciągi, historię rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu kontraktów za okres 12 miesięcy (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek poza granicami Polski)
   
 • kopie umów / kontraktów z ostatnich 12 miesięcy
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy
 • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 6 miesięcy zawierające wszystkie dane wymagane przez Bank – na druku Banku
 • umowa/kontrakt wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane, gdy językiem umowy jest język angielski)
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy, na który przelewane jest wynagrodzenie
 • payslipy
 • inny dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane (informacje o zarobku brutto, informację o pobranym podatku, informację o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne, informację o wartości dodatkowych potrąceń/kosztów np. pożyczek zakładowych, informację o wartości składek na dodatkowe fundusze emerytalne, informację o zarobku netto)
 • aktualne umowy najmu obowiązujące od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowy muszą mieć charakter powtarzalny/ciągły
 • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, z najmu której osiągane są dochody (Akt Notarialny, Odpis z Księgi Wieczystej, postanowienie sądu o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).
 • dowody opłacenia podatku za ostatnie 6 miesięcy z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu (w formie potwierdzeń przelewu, wyciągów
  bankowych lub historii rachunku bankowego) LUB
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • deklaracja roczna o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28 – w przypadku, gdy Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu) za ostatni pełny rok podatkowy potwierdzona przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzona dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego LUB
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
 • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
 • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
 • PIT-36 lub PIT-36L (za dwa poprzednie lata podatkowe) potwierdzone przez US bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym
  potwierdzeniem nadania przesyłki do US LUB Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego przychodu i dochodu
  w dwóch poprzednich latach podatkowych
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów za wszystkie miesiące obecnego roku i za poprzedni rok podatkowy LUB oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości osiągniętych przychodów i dochodów w bieżącym oraz poprzednim roku podatkowym – na druku banku (w przypadku przedłożenia oświadczenia wymagana jest jego weryfikacja przez pracownika Banku)
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
 • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
 • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
 • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd,
  dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
 • PIT-28 za dwa poprzednie lata podatkowe potwierdzony przez US bądź potwierdzony dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US LUB zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w dwóch ostatnich latach podatkowych
 • oświadczenie Klienta o osiągniętych przychodach, dochodach i kosztach w ostatnich 6 miesiącach
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
 • ewidencja sprzedaży z okresu ostatnich 12 miesięcy LUB deklaracja VAT 7 za ostatnie 12 miesięcy
 • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
 • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
 • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/Aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
 • aktualna decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
 • oświadczenie Klienta o wysokości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztach i uzyskanych dochodach w okresie ostatnich 6 miesięcy
 • ankieta informacyjna dotycząca działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej LUB odpis z KRS/wydruk z KRS
 • decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji i/lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dla danej działalności są wymagane
 • dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu, np. prawo do wykonywania zawodu, zezwolenie wydane przez właściwy urząd, dyplom – jeśli dla danego typu zawodu są wymagane
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/aktualizacja zaświadczenia LUB zaświadczenie, że Wnioskodawca jest płatnikiem VAT lub podatku akcyzowego
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON/aktualizacja zaświadczenia
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec US wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
 • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy LUB zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
 • rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok bieżący LUB formularz F-01 za ostatni kwartał
 • rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok poprzedni LUB formularz F-02 za poprzedni rok
 • zeznanie roczne za dwa poprzednie lata podatkowe (PIT-36, PIT-36L) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem
  nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
drukuj listę niezbędnych dokumentów w pdfie

Dokumenty do pobrania

dokumenty archiwalne
zobacz dokumenty archiwalne
 1. skontaktuj się z doradcą hipotecznym
  • zadzwoń pod numer 19 000 (koszt wg taryfy operatora)
  • wypełnij formularz kontaktowy lub
  • odwiedź jedną z naszych placówek eurobank lub eurobank home
 2. doradca w dogodnym dla Ciebie czasie i  miejscu pomoże wybrać Ci najlepszą opcję kredytu, sprawdzi Twoją zdolność kredytową, udzieli Ci niezbędnych informacji
 3. doradca przygotuje dla Ciebie wstępną ofertę kredytową  dostaniesz także pełną listę dokumentów, które będą niezbędne do otrzymania kredytu. Możesz też samodzielnie wydrukować listę wymaganych dokumentów z naszej strony internetowej
 4. po skompletowaniu dokumentów skontaktuj się z doradcą, który przyjedzie odebrać je od Ciebie w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie; możesz złożyć dokumenty w jednym z naszych oddziałów eurohome
 5. doradca poinformuje Cię o wyniku decyzji kredytowej; jeżeli akceptujesz decyzję, doradca uzgodni z Tobą czas i miejsce podpisania umowy, poinformuje Cię również czy i jakie dokumenty będą potrzebne do uruchomienia środków z kredytu
 6. po zamknięciu wszystkich formalności kredyt będzie wypłacony w całości lub w transzach w zależności od warunków umowy
Masz pytania? Oddzwonimy!

Masz pytania? Oddzwonimy!

(stacjonarny lub komórkowy np. +48 123456789)
Dziękujemy za wysłanie formularza. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

Lokata 36-miesięczna ze stałym oprocentowaniem

Załóż lokatę i zyskaj od 3,75% nawet do 4% w skali roku!
więcej

Kredyt hipoteczny

Sprawdź naszą ofertę taniego kredytu hipotecznego!
więcej
drukuj
 • zobacz nas także na:
 • eurobank na YouTube
 • eurobank na Facebook
 • Google+
 • eurobank na Pinterest
* opłata za połączenie wg taryfy operatora