wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

nota prawna


Euro Bank S.A. zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego Udostępnione w portalu Banku dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Na stronie Banku Użytkownik może uzyskać podstawowe informacje o Banku, jego placówkach, oferowanych produktach i usługach oraz o możliwości podjęcia pracy w Banku.

Euro Bank S.A. może dokonywać aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych w portalu. O planowanych przerwach technicznych, mogących powodować zawieszenie na stałe lub okresowo prowadzenie portalu lub też ograniczenie dostępności jego opcji lub usług, Euro Bank S.A. powiadomi użytkowników w formie komunikatu zamieszczonego w portalu.

Przystępując do korzystania z Portalu Euro Banku S.A., Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy korzystania przez Użytkownika z systemu bankowości elektronicznej Euro Banku S.A.

Wszelkie prawa do całości portalu internetowego Euro Bank S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego Euro Bank S.A. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Euro Bank S.A. Żadna część portalu internetowego Banku nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych w szczególności kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Ochrona danych osobowych Klientów Euro Bank S.A. - zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych.

Euro Bank S.A. informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, Bank bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w Banku standardów bezpieczeństwa.

Euro Bank S.A. zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej Bank z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta.

Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. /Dz.U. 02.101.926 z póź. zm./ Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom, w tym określonym  w przepisach prawa bankowego.
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »